top of page

Eke Salomé Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ekesalome.com

info@ekesalome.com

Persoonsgegevens die Eke Salomé Photography verwerkt
Eke Salomé Photography verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Eke Salomé Photography verwerkt
Eke Salomé Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@ekesalome.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Eke Salomé Photography persoonsgegevens verwerkt
Eke Salomé Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
– Om jouw betaling af te kunnen handelen

Geautomatiseerde besluitvorming
Eke Salomé Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Eke Salomé Photography gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
– Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op www.ekesalome.com en dat per e-mail (www.yourhosting.nl) bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch of per e-mail.
– Voor facturen gebruik ik MS Word. In de factuur gebruik ik je naam en adresgegevens.
– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden via de website www.pixieset.com en opgeslagen op een harde schijf. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geef je Eke Salomé Photography toestemming om de foto’s te delen op www.ekesalome.com en social media zoals Facebook en Instagram.

Hoe lang Eke Salomé Photography persoonsgegevens bewaart
– Contactgegevens: Eke Salomé Photography bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– De in opdracht gemaakte foto’s: Eke Salomé Photography bewaart de foto’s tot tien jaar na de gemaakte datum.

Delen van persoonsgegevens met derden
Eke Salomé Photography verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eke Salomé Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Eke Salomé Photography gebruikt

Eke Salomé Photography gebruikt op de website www.ekesalome.com geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eke Salomé Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ekesalome.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Eke Salomé Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Eke Salomé Photography persoonsgegevens beveiligt
Eke Salomé Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ekesalome.com.

bottom of page